©2014-2019, SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH NAM ĐỊNH
Địa chỉ:384, Đường Điện Biên, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định
Điện thoại: 02283 849 692 - Fax: 02283 677 668