©2014-2017, SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH NAM ĐỊNH
Địa chỉ:384, Đường Điện Biên, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định
Điện thoại: 03503 849 692 - Fax: 03503 677 668